forårslejr på eklv

Menu:

Opslagstavle

Sommerferie:
Forretningsføreren holder sommerferie fra 14. august til 22. august 2021.
Udstedelse af policer, tilmelding til myndigheder, mv. kan ikke forventes i denne periode, det daglige kontorhold vil være lukket.

Send gerne mails, som jeg vil svare på efter ferien, eller læg en besked på telefonen. Jeg vil besvare telefonen så vidt det er muligt.
Ved akut behov for kontakt med Forsikringsklubben, kan man evt. kontakte formanden eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

Her ses værdiansættelser af vores fly i 2020:

Flyforsikringssummer 2020 (pdf)

Eftersyn efter reparation af en skade:
Flyejere skal i samarbejde med sin klubs materielkontrollanter selv sørge for work order samt efterfølgende eftersyn og opdateringer i CAMOen.

Kør 100 km/t i Tyskland med transportvognen.
Få din trailer Tempo 100 godkendt hos FDM. Det er muligt under visse betingelser at få godkendt traileren til at måtte køre 100 km/t lovligt, blandt andet må dækkene ikke være ældre end 6 år.
Uanset en Tempo 100 godkendelse skal man stadigvæk overholde et evt. overhalingsforbud for køretøjer med anhænger.
Hvis man lægger vejen forbi et af FDM's testcentre, er der mulighed for at få transportvognen godkendt til 100 km/t. FDM kan oplyse om de betingelser, der skal være opfyldte, for at det kan lade sig gøre.

Ansvarsforsikring af motorkøretøjer.

Ny fælles police gældende fra 01.01.2020 er tegnet i Tryg Forsikring. Se de særlige betingelser vedr. krav til føreren på siden Ansvar

Ansvars- og kaskoforsikringer i forbindelse med omregistrering af udenlandsk registrerede fly, der har fløjet på den udenlandske registrering i Danmark.
I forbindelse med ovennævnte handling skal forsikringsklubben have besked, da der skal justeres i vore oplysninger, desuden skal Trafikstyrelsen have besked om ansvarsforsikringens gyldighed på flyet med den fremtidige danske registrering.
Så for at undgå for lang ventetid i processen, bør man i egen interesse kontakte forsikringsklubben tidligt i forløbet.

Aflåsning af koblinger på trailere.
På repræsentantskabsmødet i foråret 2009 var der ikke stemning for, at det gøres til et krav, at man har en låseanordning på trailerens tilkoblingsbeslag. Dette er dog et normalt krav i dag fra forsikringsselskaberne.
I vore efterfølgende forhandlinger med Concordia Forsikring gs er resultatet blevet, at hvis der sker tyveri af en trailer uden låseanordning, vil selvrisikoen være 2 gange den normale selvrisiko.
Forsikringsklubben skal dog på det kraftigste henstille til, at man køber en låseanordning til at sætte op i koblingen på traileren. De kan købes hos forhandlere af trailere og campingvogne, og de koster ikke ret meget.

Trailere med en værdi på 150.000 eller mere skal være forsynet med GPS-sporingsudstyr.

Ansvarsforsikring på svævefly ved flyvning uden for Europa.
Den normale ansvarsforsikring er gældende under flyvning i Europa. Ved flyvning uden for Europa skal der tegnes en tillægsforsikring for den periode, som det drejer sig om.
Forsikringsklubben for svævefly kan nu tilbyde denne tillægsforsikring mod en tillægsbetaling.
Man skal blot sende en ansøgning pr. e-mail med oplysning om flytype, registrering, periode, og det geografiske område.
I den udsendte skrivelse er der anført, at EU er det geografiske område. Vi var ikke opmærksom på, at Schweitz ikke er med i EU, men ansvarsforsikringen gælder også i dette land. Der er ikke ændret på det geografiske område i forhold til tidligere.

Kaskoforsikring af fly, der skal flyve uden for Europa.
Ved flyvning uden for Europa skal der tegnes en tillægsforsikring for den periode, det drejer sig om. Oplysninger herom og tillægspræmieniveau kan indhentes hos Forsikringsklubben. Tillægspræmien gælder for både ansvar og kasko. Søtransport af fly frem til destinationen er ikke dækket af kaskoforsikringen, og der skal derfor tegnes en særskilt forsikring for transporten frem til flyvepladsen.

Gebyrer på DG og LS fly.
I forbindelse med reparationer af skader på LS og DG fly er det ikke muligt at få reservedele til disse fly, hvis der ikke af flyejeren er tegnet et årligt abonnement hos fabrikken. Da gebyret ikke har med skaden at gøre, kan forsikringsklubben derfor kun afholde udgifterne til skadens reparation. Er der ikke tegnet det omtalte abonnement, vil en reparation ikke kunne iværksættes, før dette abonnement er tegnet.

Ændringer i jeres stamoplysninger.
Husk at meddele ændringer i adresse, telefon og e-mail adresse til Forsikringsklubben. Udsendelse af certifikater, indkaldelser mm. kan blive unødigt forsinket, hvis jeg ikke har de rigtige kontaktoplysninger. Det gælder ikke mindst når klubberne får en ny forsikringsansvarlig eller ny bestyrelse.

Marts 2021.
Betaling af fakturaer og BS opkrævninger:
Opkrævning af præmier sker gennem Betalingsservice, hvis ikke andet er aftalt med hver enkelt flyejer. Betalingsdagen er sat til den 6. i måneden. Det er en stor hjælp, og langt det billigste for foreningen, hvis betalinger tilmeldes automatisk betaling via Nets/Betalingsservice. Hvis man ikke ønsker at tilmelde fakturaer fra Forsikringsklubben til automatisk betaling, forventes det at man alligevel betaler til tiden, dvs. den 6. i måneden, ved hjælp af den Betalingsservice faktura, der bliver tilsendt med posten. Hvis vi skal rykke for betaling mere end én gang, bliver et påmindelsesgebyr på kr. 100 tillagt fakturabeløbet.
Alternativt kan man overføre betaling til foreningens konto i Vestjysk Bank, som ses på siden ”Velkommen”.