oy-xjv

Menu:

Vedtægter for Forsikringsklubben for Svævefly

§ 1 Navn
Klubbens navn er FORSIKRINGSKLUBBEN FOR SVÆVEFLY. Herefter benævnt "Forsikringsklubben". Hjemsted: Svæveflyvecenter Arnborg, Fasterholtvej 10, DK-7400 Herning.

§ 2 Formål
Forsikringsklubbens formål er at formidle forsikringer samt varetage medlemmernes forsikringsinteresser leveret fra anerkendte Europæiske forsikringsselskaber.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages svæveflyveklubber under Dansk Svæveflyver Union eller personer, der er medlemmer af disse svæveflyveklubber.

Den forsikringssøgende skal opfylde selskabernes optagelsesbetingelser, der er aftalt med Forsikringsklubben.

§ 4 Udmeldelse
Udtræder et medlem af Forsikringsklubben (ved forsikringens ophør), tilbagebetales det indbetalte kontingent ikke. Udmeldelse skal ske til Forsikringsklubben, der meddeler udmeldelsen til selskabet.

§ 5 Kontingent
Til dækning af Forsikringsklubbens udgifter opkræves et årskontingent, der fastsættes af Forsikringsklubbens bestyrelse.

§ 6 Ledelse
Forsikringsklubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.

2 medlemmer vælges for en 3-årig periode af svæveflyveklubbernes repræsentanter på Forsikringsklubbens ordinære repræsentantskabsmøde.

1 medlem udpeges af Dansk Svæveflyver Union for en 3-årig periode, første gang i 2006.

1 bestyrelsesmedlem er på valg de år, hvor Dansk Svæveflyver Union ikke udpeger et bestyrelsesmedlem.

På repræsentantskabsmødet vælges 1 suppleant for de valgte bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode.

Hvis det bestyrelsesmedlem, der er udpeget af Dansk Svæveflyver Union, udtræder før udløbet af den 3-årige periode, udpeger Dansk Svæveflyver Union en suppleant, for den resterende periode.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Forsikringsklubben kan tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen skal arbejde med forsikringsløsninger til medlemmerne, medvirke ved skadesbehandling, opsætte retningslinjer for forretningsførerens daglige arbejde og disponeringer.

Forretningsføreren kan tegne klubben i forbindelse med den daglige drift, beskrevet særskilt i retningslinjerne.

Forsikringsklubben skal have tilknyttet en ekstern revisor til at revidere og forestå klubbens årsregnskaber.

§ 7 Organisation
Forsikringsklubben følger Dansk Svæveflyver Union's vedtægter for afholdelse af ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder, indkaldelser, valghandlinger, forslagsbehandling og vedtægtsændring.

§ 8 Repræsentantskabsmødet
Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøde afholdes i forbindelse med afholdelse af Dansk Svæveflyver Union's repræsentantskabsmøde.

Hvis det ikke er muligt af afholde Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøde i forbindelse med afholdelse af Dansk Svæveflyver Union's repræsentantskabsmøde, afholdes Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøde på en anden dag.

Hvis det er udelukket, at repræsentantskabsmødet kan afholdes ved fysisk fremmøde, kan det afholdes som et digitalt møde.

Forsikringsklubbens formand aflægger beretning for Forsikringsklubbens virksomhed. Forsikringsklubbens regnskab fremlægges jævnfør dagsordenen.

§ 9 Ophævelse af Forsikringsklubben
Ophævelse af Forsikringsklubben sker efter procedure i § 18 i vedtægter for Dansk Svæveflyver Union, der beskriver ophævelsen af Unionen.

Efter beslutning om ophævelse af Forsikringsklubben overføres resterende midler til
Dansk Svæveflyver Union. Hver enkelt forsikringstager skal selv opsige sin forsikring skriftligt til Selskabet.

Således vedtaget på Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøder:
Den 20. februar 1988. Den 22. februar 2003. Den 22. februar 2004. Den 18. februar 2006. Den 28. februar 2015. Den 13. marts 2021.