oy-xjv

Menu:

Vedtægter for Forsikringsklubben for Svævefly


§ 1 Navn
Klubbens navn er FORSIKRINGSKLUBBEN FOR SVÆVEFLY. Herefter
benævnt "Forsikringsklubben". Hjemsted: Svæveflyvecenter Arnborg,
Fasterholtvej 10, DK-7400 Heming

§ 2 Formål
Forsikringsklubbens formål er at formidle forsikringer samt varetage
medlemmemes forsikringsinteresser leveret fra anerkendte Europæiske
forsikringsselskaber.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages svæveflyveklubber under Dansk Svæveflyver
Union eller personer, der er medlemmer af disse svæveflyveklubber. Den
forsikringssøgende skal opfylde selskabemes optagelsesbetingelser, der er aftalt
med Forsikringsklubben.

§ 4 Udmeldelse
Udtræder et medlem af Forsikringsklubben (ved forsikringens ophør),
tilbagebetales det indbetalte kontingent ikke. Udmeldelse skal ske til
Forsikringsklubben, der meddeler udmeldelsen til selskabet.

§ 5 Kontingent
Til dækning af Forsikringsklubbens udgifter opkræves et årskontingent, der
fastsættes af Forsikringsklubbens bestyrelse.

§ 6 Ledelse
Forsikringsklubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer.
2 af disse vælges af svæveflyveklubbemes repræsentanter på
Forsikringsklubbens ordinære repræsentantskabsmøde for en 3-årig periode.
Det sidste bestyrelsesmedlem udpeges af Dansk Svæveflyver Union for en 3-
årig periode, første gang i 2006.
1 bestyrelsesmedlem er på valg hvert år, hvor Dansk Svæveflyver Union ikke
udpeger et bestyrelsesmedlem.
På repræsentantskabsmødet vælges 1 suppleant hvert år for en 1-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Forsikringsklubben kan tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen skal arbejde med forsikringsløsninger til medlemmeme, medvirke
ved skadesbehandling, opsætte retningslinjer for forretningsførerens daglige
arbejde og disponeringer.
Forretningsføreren kan tegne klubben i forbindelse med den daglige drift,
beskrevet særskilt i retningslinieme.
Forsikringsklubben skal have tilknyttet en ekstem revisor til at revidere og
forestå klubbens årsregnskaber.

§ 7 Organisation
Forsikringsklubben følger Dansk Svæveflyver Union's vedtægter for afholdelse
af ordinære og ekstraordinære repræsentantskabsmøder, indkaldelser,
valghandlinger, forslagsbehandling og vedtægtsændring.

§ 8 Repræsentantskabsmødet
I forbindelse med afholdelse af Dansk Svæveflyver Union's
repræsentantskabsmøde afholdes Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøde.
Forsikringsklubbens formand aflægger beretning for Forsikringsklubbens
virksomhed. Forsikringsklubbens regnskab fremlægges jævnfør dagsordenen.

§ 9 Ophævelse af Forsikringsklubben
Ophævelse af Forsikringsklubben sker efter procedure i § 18 i vedtægter for
Dansk Svæveflyver Union, der beskriver ophævelsen af Unionen. Efter
beslutning om ophævelse af Forsikringsklubben overføres resterende midler til
Dansk Svæveflyver Union. Hver enkelt forsikringstager skal selv opsige sin
forsikring skriftligt til Selskabet.
Således vedtaget på Forsikringsklubbens repræsentantskabsmøder:
Den 20. februar 1988. Den 22. februar 2003. Den 22. februar 2004. Den 18.
februar 2006. Den 28. februar 2015.